vlees of geest

Vlees of Geest - The carnal mind or the spiritual mind.
Uit Maandblad 7 - Door Jaap Noordhuis

"Wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen het vlees - want deze staan tegenover elkander - zodat gij niet doet wat gij maar wenst.". (Galaten 5:16-17).

Als wij zien op het volbrachte werk van Jezus, dan hadden we meteen bij onze bekering wel een opstandingslichaam kunnen krijgen. De prijs is betaald. Het bloed vloeide. Jezus is opgestaan. De duivel is overwonnen. En toch leven u en ik zoals de bijbel dat noemt in een vleselijk lichaam. Ook zelfs Adam en zijn vrouw in het paradijs hadden niet het opstandingslichaam, hoewel zij geen zonde gekend hadden; ook zij leefden in het vlees. En ook de Heer Jezus, toen Hij kwam. "God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees enz." (Rom. 8 : 3).

De bijbel spreekt talrijke keren over het wandelen naar het vlees of ook wel over “in het vlees zijn". Vooral komen wij deze uitdrukkingen tegen in de brieven, die Paulus geschreven heeft. Er is een wandelen in het vlees; er is ook een wandelen in de Geest. Alle mensen, die Jezus niet kennen, zijn mensen die in of naar het vlees wandelen. Zij zijn vleselijk. Wij waren dat allen! "Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig den loop dezer wereld, overeenkomstig den overste van de macht der lucht, van den geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid - trouwens, ook WIJ ALLEN hebben VROEGER daarin verkeerd, in de BEGEERTEN van ons VLEES, handelende naar den wil van het VLEES en van de GEDACHTEN, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns (Eph. 2 : 1, 2). Hier staat ten voeten uit, wat wandelen naar het vlees is, n.l. handelen naar de wil van het VLEES en van de GEDACHTEN. Wij leefden niet zelf, maar wij WERDEN GELEEFD. Wij waren gevangen in ons eigen vlees en onze gedachten!

Jezus haalde ons uit de gevangenis!

Gode zij dank voor JEZUS! Wat deed Hij? Hij maakte ons vrij! Hij reinigde ons met zijn bloed! Hij haalde ons uit de gevangenis! In HEM zijn wij een nieuwe schepping geworden (2 Cor. 5 : 17)! Halleluja! Ere zij God in de hoogste hemelen! Dat betekent niet, dat we nu een soort automaat zijn geworden. Een vrij mens heeft een vrije wil. JEZUS maakte ons vrij! “Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt" (Gal. 5 : 1). Doch meteen haast Paulus zich, ons op het hart te drukken, in hetzelfde vers, in één adem er achteraan: "Houdt dus stand (let op het woordje "dus"!) en laat u NIET WEDER een slavenjuk opleggen!" In het vorige hoofdstuk had hij ook al een standje uitgedeeld: "Gij zijt begonnen met den Geest, eindigt gij nu met het VLEES" (Gal. 3 : 3). In vers. 1 spreekt hij deze broeders en zusters aan met de woorden: "O, ONVERSTANDIGE GALATEN!"

Een kind van God kan zich niet permitteren te wandelen in het vlees! Het is voor hem absoluut een vernederende zaak! Eens vrijgekocht met dat kostbare bloed van het Lam, en dan weer terug naar het vlees? NIMMER!

"Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? VOLSTREKT NIET" (Rom. 6 : 1, 2). En in de volgende verzen stelt Paulus het eigenlijk als een dwaze zaak voor, dat kinderen Gods (weer opnieuw) zondigen. Leest u het hele hoofd stuk. Vroeger waren wij vleselijke mensen. Wij deden precies dát, wat ons vlees zei. Ons vlees was net een verwend kind, dat altijd zijn zin krijgt. Wij konden ons vlees niet remmen. Het vlees was eenvoudig de baas. Lees daarbij Rom. 7. Tenslotte schreeuwde Paulus in vers. 24 het uit: "Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?" En in vers. 25 jubelt hij: "Gode zij dank door Jezus Christus, onzen Here!"

Drie dingen die niet uit God zijn

Wat nu? De bijbel zegt: "En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de VERNIEUWING van uw DENKEN,....!" (Rom. 12 : 2). Ons denken behoorde ook tot de wandel in het vlees. Wij dachten wat en toen deden of zeiden we het ook. De bijbel noemt zoiets WERELDGELIJKVORMIGHEID. Zo zijn alle mensen, die Jezus niet kennen! Zo is de wereld! Zo is de politiek. Zo waren wij vroeger. Dat is wandelen naar het vlees. De bijbel veroordeelt dit met de woorden: “Zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen" (Rom. 8 : 8). Wat zegt de bijbel over de "wereld"? "Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is: de BEGEERTE DES VLEZES (1), de BEGEERTE DER OGEN (2) en een HOVAARDIG LEVEN (3), is niet uit den Vader, maar uit de wereld" (1 Joh. 2 : 16). Hier hebben wij drie dingen, die de bijbel betitelt met het woordje "wereld". Ieder kind van God wordt hiermee op één of andere wijze geconfronteerd. Hadden wij bij onze bekering meteen al een nieuw (opstandings-)lichaam gekregen, dan natuurlijk niet. Wij leven nu echter nog in een vleselijk lichaam! En dat is voor zoveel kinderen Gods tot een struikelblok geworden.

Nu wordt het meteen ook duidelijk, waarom Adam in het paradijs in precies zo'n vlees leefde zoals wij nu. In het midden van het paradijs stonden twee bomen: de boom des levens en de boom der kennis van goed en kwaad. Daar kwam de duivel aan en hij verleidde de vrouw, door Gods Woord in twijfel te trekken. Er staat: "En de vrouw ZAG, dat de boom goed was om te ETEN, en dat hij een LUST was voor de OGEN, ja, dat de boom BEGEERLIJK was om daardoor VERSTANDIG te worden, en zij nam van zijn vrucht en at ........Gen. 3 : 6). Zij geloofde wat zij zag; en dat is wandelen naar het vlees. Op dat moment kwam de dood in het leven van de mensen.

Hoe verzoekt de duivel?

De duivel maakt er gretig gebruik van, de kinderen Gods door de deur van het vlees te verzoeken. Hadden wij meteen al een opstandingslichaam, dan zouden er geen verzoekingen zijn, waardoor Gods plan der vrijheid niet tot zijn recht zou komen. De Heer beproeft zijn kinderen, of ze het inderdaad ernstig menen Hem met hun hele hart na te volgen, of niet. Daarom kan de duivel ons aanvallen via het vlees. Er staat: "Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de ZUIGING en VERLOKKING zijner eigen BEGEERTE" (Jakobus 1 : 14). Jezus zei: "Want uit het HART komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen" (Matth. 15: 19). Dat betekent niet dat alle kinderen Gods een slecht en boos hart hebben, doch dat langs deze weg de verzoekingen tot ons komen.

Hoe de satan te weerstaan

Ook Jezus had hiermee te maken. Wij lezen: "Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in ALLE DINGEN op GELIJKE WIJZE als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen" (Hebr. 4 : 15). Ook Jezus woonde in een vlees zoals u en ik, zoals de bijbel zegt: "God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een VLEES,.... enz." (Rom. 8 : 3). U kent de geschiedenis van de verzoekingen in de woestijn De Here Jezus kreeg na veertig dagen gevast te hebben, HONGER. Juist toen viel de duivel Hem aan. Hoe listig! Later toonde hij Hem alle koninkrijken der aarde. Hoe probeerde de duivel het vlees van Jezus te strelen! Precies hetzelfde deed de duivel, toen hij Hem aanmoedigde, toch maar van, het dak van de tempel te springen! Hij gebruikte er zelfs ook nog een bijbeltekst bij! Doch Jezus gaf niet toe, doch weerstond de satan met het woord van God. En dat is wandelen in de Geest! Halleluja!

School om naar de Geest te wandelen

Dit was allemaal niet zo heel eenvoudig voor de Heiland! "Tijdens zijn dagen IN HET VLEES heeft hij GEBEDEN en SMEKINGEN onder STERK GEROEP en TRANEN GEOFFERD aan Hem, die Hem uit den dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst, en zo heeft Hij, HOEWEL HIJ DE ZOON WAS(!), de GEHOORZAAMHEID GELEERD(!) uithetgeen Hij heeft GELEDEN, en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem GEHOORZAMEN, een oor zaak van eeuwig heil geworden, . .." (Hebr. 5: 7-9). Dit heeft ons veel te zeggen, nietwaar? Jezus leerde de gehoorzaamheid uit hetgeen Hij LEED! Dit was niet (alleen) gedurende zijn lijden aan het kruis (dat was één dag) doch de bijbel spreekt hier over »DAGEN IN HET VLEES"! Hoe heeft Hij gebeden en gesmeekt!! God heeft Hem gered!

Paulus wist er ook van te spreken: "Want ik ben er zeker van, dat het LIJDEN van den TEGENWOORDIGEN TIJD niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden" (Rom. 8 : 19). Even verder: "En niet alleen zij, maar ook wij zelf, (wij) die den Geest als eerste gave ontvangen hebben, ZUCHTEN bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam" (Rom. 8 : 23). Te leven in het vlees is voor ons allen a.h.w. een school, waarin wij moeten LEREN, niet meer te wandelen NAAR HET VLEES, zoals vroeger, doch NAAR DE GEEST. Dat is eigenlijk de ware betekenis van BEKERING; geestelijke kinderen Gods zijn totaal vernieuwd in hun denken! Wij allen hebben hiermee te maken! Dit is geen spelletje, doch een STRIJD (met OVERWINNING). Paulus ZUCHTTE! Hij wilde wel het verheerlijkte lichaam. Wij willen het ook wel, doch het ligt niet in Gods plan.

De overwinning door Jezus

De Heer vraagt VOLHARDING van ons. "Zalig is de man, die in verzoeking VOLHARDT, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen,” (Jakobus 1 : 12). Wanneer wij nog niet verzocht zijn geworden, zijn we ook nog niet waardig voor het koninkrijk Gods! Daarom leven wij in het VLEES. Wij zouden altijd babies blijven, wanneer God ons niet bloot zou stellen aan de verzoekingen. Verzocht te worden is niet een gemakkelijke zaak. Het is een deel van onze TUCHTIGING! "Als TUCHTIGING hebt gij dit te dragen: GOD BEHANDELT U ALS ZONEN. Want is er wel een zoon die zijn vader niet TUCHTIGT?" (Hebr. 12 : 7). En dan in vers. 11: "Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf GEEN VREUGDE, maar SMART te brengen, doch later brengt zij hun, die er door GEOEFEND zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in GERECHTIGHEID. Daarom zijn we in het vlees, opdat werkelijk kon blijken of we geestelijke mensen zijn of niet. Lezen wij ook Hebr. 5 : 14. "Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die DOOR HET GEBRUIK(!) hun zinnen GEOEFEND hebben in het onderscheiden van goed en kwaad". Wij gaan niet langer luisteren naar de stem van ons vlees, doch naar de stem van de GEEST, het WOORD VAN GOD. Natuurlijk zal ons vlees heftig PROTESTEREN, doch daar is overwinning, omdat Jezus het alles heeft volbracht!

Niet langer zijn wij vleselijk

Vroeger holden wij hard naar de dokter, toen wij pijn voelden; nu belijden wij Gods Woord, dat spreekt van genezing door Jezus! Vroeger lieten wij ons leiden door ons vlees; nu is het woord Gods onze richtsnoer; nu luisteren wij naar de leidinggevende Heilige Geest. Niet langer zijn wij vleselijk! Wij zijn geestelijke mensen geworden, volwaardige kinderen Gods. Geloofd zij Jezus Christus! Verlost ook van het vlees door mijn Heiland", zingen wij nu met vreugde.

Laten wij allen wandelen in de Geest

Het past niet bij kinderen Gods, te leven naar het vlees. "Zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen!" (Rom. 8 : 8). Wanneer Paulus zijn brieven schrijft, heft hij voortdurend waarschuwend zijn vinger op! Er staat: "Want allen, die door den Geest Gods GELEID worden, zijn zonen Gods" (Rom. 8 : 14). Niet zij, die eens de Heilige Geest ontvingen, maar toch vleselijk bleven, zijn zonen Gods; doch alleen zij die in hun gehele leven voortdurend GELEID worden door de Geest Gods, die hun absolute Heer en Meester geworden is. Er staat voor ons allen een ernstige waarschuwing in de bijbel, die wij beslist ter harte moeten nemen: "Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij WEET. dat onze vaderen allen ONDER DE WOLK waren, allen DOOR DE ZEE heengingen, allen zich in Mozes LIETEN DOPEN in de WOLK en in de ZEE, allen hetzelfde GEESTELIJKE VOEDSEL aten, en allen dezelfden GEESTELIJKEN DRANK dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de CHRISTUS. En toch heeft God in het MERENDEEL van hen geen welgevallen gehad, want zij werden neergeveld in de woestijn. Deze gebeurtenissen zijn ONS TEN VOORBEELD geschied, opdat wij GEEN LUST tot het KWADE zouden hebben, zoals zij dien hadden" (1 Cor. 10 : 1-6). Deze geschiedenis wil ons zeggen wat God doet met kinderen Gods die zich hebben laten dopen, vervuld zijn met de Heilige Geest en toch weer tot het vlees vervallen! Paulus klaagde in Phil. 3 : 18, 19: "Want velen wandelen ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende - ALS VIJANDEN VAN HET KRUIS VAN CHRISTUS. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn AARDSGEZIND!" Laten wij allen wandelen in de Geest, naar het woord van God. "VOLDOET NIET aan het BEGEREN van het VLEES!" (Gal.5 : 16).

Sluit uw ogen niet voor de gevaren!

"Want gij zijt geroepen broeders, om VRIJ te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet ALS EEN AANLEIDING VOOR HET VLEES, (Gal. 5 : 13). Soms heerst er wel eens een tendens bij de kinderen Gods van: alles mag, want wij zijn vrij!

Wij lezen: "Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens ZAAIT, zal hij ook OOGSTEN. wie op den akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees VERDERF oogsten, (Gal. 6 : 7, 8). In 1 Cor. 15 : 33 onderwijst Paulus ons: "Misleidt uzelf niet; SLECHTE OMGANG BEDERFT GOEDE ZEDEN!" Dit mogen wij allen ter harte nemen! De wereld om ons heen is werkelijk zedeloos! Met wie gaan wij om? Met wat gaan wij om Met wie gaan onze kinderen om? Waarmee? Wat lezen wij? wat zij? Jakobus schreef reeds: "ZUIVERE en ONBEVLEKTE godsienst voor God, den Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf ONBESMET van de wereld bewaren" (Jakobus 1 : 27). Toen Paulus zei: "Slechte omgang bederft goede zeden", zei hij er meteen achteraan, opdat wij zouden weten wat hij bedoelde: "KOMT TOT DE RECHTE NUCHTERHEID en ZONDIG NIET LANGER, want sommigen hebben geen besef van God" (1 Cor. 15 : 34). Wij moeten niet zeggen, dat wij overal tegen kunnen. Paulus wist het beter! Laten we onze ogen niet sluiten voor de gevaren die daar loeren in slechte lectuur en het zien van slechte programma's voor de t.v.! Het kan een valstrik worden voor ons leven in de Geest.

De werken van het vlees

Wat zijn de werken van het vlees? De bijbel noemt vele: "Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, ........ (Gal. 5 : 19, 20). Hierover is veel te zeggen, doch we volstaan met ze slechts te noemen. De bijbel zegt: "Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het VLEES met zijn HARTSTOCHTEN en BEGEERTEN GEKRUISIGD!" (Gal. 5:24).

Wel in, maar niet naar het vlees

Iemand die vervuld is met de Heilige Geest, weet wie hij is geworden. Hij zal de nieuwe weg gaan! Het woord van God zal zijn richtsnoer zijn. Hij is niet meer vleselijk doch geestelijk. Hij zal niet meer bij zijn vlees te rade gaan, doch hij weet dat de Geest Gods hem in alle waarheid zal leiden. Hij zal Gods Geest de gelegenheid geven hem volkomen in bezit te nemen. "Maar wie op den akker van den Geest zaait, zal uit den Geest EEUWIG LEVEN oogsten" (Gal. 6 : 8). "Maar de vrucht van den GEEST is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing" (Gal. 5 : 22). Deze vrucht van de Geest kan in en aan ons openbaar worden, omdat wij in een vlees wonen. Het geheim is, dat wij wel in het vlees, doch niet NAAR het vlees zijn. Gode zij dank voor de Heilige Geest. Ditzelfde vlees, dat vroeger de duivel diende, stellen wij nu ten dienste van de GEEST. “Want gelijk gij uw leden (vlees) gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de wetteloosheid tot wetteloosheid, zo stelt NU uw leden ten dienste van de GERECHTIGHEID tot HEILIGING" (Rom. 6 : 19).

Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgeven. Gal.2:20